เกี่ยวกับมหิดล

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติความเป็นมา

จดหมายเหตุประวัติของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

โลโก้มหาวิทยาลัย

ต้นกันภัยมหิดล

พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน

แผนที่การเดินทาง

 

คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 

คำขวัญ

อตฺตานํ อุปมํ กเร

พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง (อ่านบทความเพิ่มเติม...)

ปรัชญา

ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน

ปัญญาของแผ่นดิน (อ่านบทความเพิ่มเติม...)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

วัฒนธรรมองค์กร

M - Mastery

รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล

A - Altruism

มุ่งผลเพื่อผู้อื่น

H - Harmony

กลมกลืนกับสรรพสิ่ง

I - Integrity

มั่นคงยิ่งในคุณธรรม

D - Determination

แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ

O - Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

L - Leadership

ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.