แผนผังเว็บไซต์

 

เกี่ยวกับมหิดล

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติความเป็นมา

จดหมายเหตุประวัติของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

โลโก้มหาวิทยาลัย

ต้นกันภัยมหิดล

พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน

แผนที่การเดินทาง

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

การบริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารส่วนงาน

- คณบดี

- ผู้บริหารสถาบัน ศูนย์ หอสมุด

ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

กลุ่มบริหารอาคารพิเศษ

กรรมการสภาคณาจารย์

แผนยุทธศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ.2556-2559

หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน ม.มหิดล

รายงานประจำปี

ข้อมูลและสถิติ

ผลงานวิจัย

นโยบายการวิจัย

ทุนการวิจัย

ผลงานวิจัย

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญมหิดล

วารสารวิชาการ

รางวัลมหิดล B Braun

ความเป็นมา

ผู้ได้รับรางวัล

จริยธรรมการวิจัยในคน

ถาม-ตอบ จริยธรรมการวิจัยในคน

โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือศาลายา

โครงการ อพ.สธ. - ม.มหิดล

ศิษย์เก่า

http://www.mualumni.mahidol.ac.th/

คณะและหน่วยงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี

คณะ

สถาบัน

วิทยาลัย

ศูนย์

วิทยาเขต

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย

ประกาศ

ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน / ฝากประวัติ

ข่าวการประมูลพัสดุ

ติดต่อ

สำนักงานอธิการบดี

คณะ

สถาบัน

วิทยาลัย

ศูนย์

วิทยาเขต

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่การเดินทาง

 

ปัญญาของแผ่นดิน

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผลงานและรางวัล

มหิดลกับนานาชาติ

Spectrum

มหิดลสู่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ปฏิทินกิจกรรม

Clipping ข่าวประจำวัน

ฐานข้อมูลข่าวสารมหิดล

มหิดลสาร

หลักสูตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

   

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

รับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง

นักศึกษาปัจจุบัน

การลงทะเบียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

เว็บไซต์นักศึกษา

การทำสัญญานักศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การทำสัญญานักศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แบบคำขอรหัสผ่านของบิดามารดานักศึกษาเพื่อทำสัญญานักศึกษา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตวิทยาลัย

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.