นักศึกษาวิศวะ ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์


  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย นายจิรวัฒน์ จิตประสูติวิทย์ นายอภิวันท์ ตรังค์ตระกูล และนายรติกร ชัยวัฒนธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ ระดับนิสิต นักศึกษา ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเป็นระบบซอฟท์แวร์ที่คิดค้นเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้พิการ รวมถึงผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง โดยใช้ร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ในการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วย โดยการใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อ ซึ่งคาดว่า วงการแพทย์และสาธารณสุขของไทยจะนำระบบซอฟท์แวร์นี้ไปพัฒนาใช้กับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตในอนาคต

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------