ผลงานวิจัยถ่านแมคคาเพื่อสุขภาพ


  รศ.ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ / สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล


  สืบเนื่องจาก รศ.ดร.จิตต์ลัดดาได้มีโอกาสร่วมทำงานวิจัยให้กับโครงการพัฒนาดอยตุงในพระราชดำริของสมเด็จย่า เรื่องการพัฒนาขยะจากกระบวนการผลิตถั่วแมคคาเดเมียเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2549 นั้น นอกจากจะทำให้ขยะจากกระบวนการผลิตถั่วแมคคาเดเมียลดลงอย่างมากแล้ว ยังทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและยังเป็นการสร้างงานให้กับชาวบ้านด้วย โดยได้ทำการเปลี่ยนขยะดังกล่าวไปเป็นถ่านเพื่อสุขภาพ นอกจากที่ได้ทำการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการเผาถ่านแมคคา แล้วยังได้ทำการศึกษาสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของถ่านแมคคาเพื่อใช้ในรูปแบบของเชื้อเพลิงหุงข้าวหรือประกอบอาหาร นอกจากนี้ยังพบว่าถ่านแมคคาสามารถแผ่รังสีอินฟราเรดแบบไกล (Far infrared) และมีสมบัติในการบดบังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งในแต่ละความสามารถที่ได้ทำการตรวจสอบนั้น เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านสุขภาพต่างๆ ได้ค่อนข้างหลากหลาย เช่น ดูดสารพิษ ดูดกลิ่น ปรับสภาพอากาศในห้อง แล้วยังนำไปใช้งานด้านการบดบังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
อัศจรรย์ถ่านแมคคาเดเมียคุณค่ามหาศาล/หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ โชว์นวัตกรรมใหมงาน Biz Expo/หนังสือพิมพ์มติชน
วิจัยคุณสมบัติถ่านมะคาเดเมียแผ่รังสีอินฟราเรดบังคลื่อนแม่เหล็ก/หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ถ่านแมคคาเดเมียคุณภาพสูง/หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------