คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา “งานวิจัยทางคอมพิวเตอร์
  วันที่ 23 กันยายน 2554 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการขอจดลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยทางคอมพิวเตอร์” โดยนางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย และตอบข้อซักถาม ในเรื่องของหลักเกณฑ์ แนวทาง และขั้นตอนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปบูรณาการใช้สำหรับพัฒนาผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ ได้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------