เกี่ยวกับมหิดล

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติความเป็นมา

จดหมายเหตุประวัติของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

โลโก้มหาวิทยาลัย

ต้นกันภัยมหิดล

พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน

แผนที่การเดินทาง

 

ประวัติความเป็นมา

ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 

ทำเนียบผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2486 – พ.ศ. 2512)

 
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พระอัพภันตราพาธพิศาล (กำจร พลางกรู)

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2485 – วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2488)


 

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ (เฉลิม พรหมมาส)

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2488 – วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2500)


 

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงพิณพากย์พิทยาเภท (พิณ เมืองแมน)

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 – วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2501)


 

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2501 – วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2507)


 

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2507 – วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2512)


 

ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2512 – ปัจจุบัน)

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2512 – วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514)


 

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2514 – วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2522)


 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2522 – วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2534)


 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2534 – วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2538)


 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2538 – วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2542)


 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542 – วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2550)


 

 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554)


 

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

( ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - 31 ธันวาคม 2557)


 

 

ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร

( ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 -31 กรกฎาคม 2560)


 

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

( ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน)


 

ที่มาภาพถ่าย : งานหอจดหมายเหตุ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

สืบค้นข้อมูล และเรียบเรียง : ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า งานการประชุมและพิธีการ

กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.