หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

MU Cafeteria

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย

รถราง

The Cottage By MU

ร้านอาหารในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โรงอาหารในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มุมกาแฟในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ร้านอาหารอร่อยหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ร้านแนะนำชิมใกล้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สถานปฏิบัติธรรมใกล้ๆ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วัดในศาลายา

นกในศาลายา

สัตว์ในศาลายา

แหล่งท่องเที่ยวดังๆ ในนครปฐม

ประวัติคลองมหาสวัสดิ์

ชีวิตสไตล์มหิดล (เกี่ยวกับนักศึกษา)

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.