อีกหนึ่งรางวัลผลงานคิดค้นประดิษฐ์ “วันนักประดิษฐ์” ปี 2561“ การพัฒนาแบบจำลองการใช้สัญญาณมือและการตัดสินใจในการให้สัญญาณไปจราจร”


 

ช่วงเวลาที่เราขับรถ อาจจะมีหลายๆ ครั้งที่คนให้สัญญาณจราจรไม่ใช่ตำรวจจราจร อาจเป็นเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย อาสาสมัครตามโรงเรียน หลายๆ ครั้ง จะเห็นว่าการใช้สัญญาณมือที่ไม่ถูกต้อง อาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและมีโอกาสที่จะทำให้การจราจรมันติดขัดมากยิ่งขึ้น การที่มีบุคคลากรที่เป็นอาสาสมัครเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดี แต่เขาเหล่านั้นอาจจะขาดความรู้ หรือการฝึกทักษะที่จะนำไปปฎิบัติจริง

ดังนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร และนายอธิษฐ์ ภูวัตณัฐสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟีเคชั่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการศึกษาค้นคว้าประดิษฐ์คิดค้นผลงานเรื่อง “การพัฒนาแบบจำลองการให้สัญญาณมือและการตัดสินใจในการให้สัญญาณไฟจราจร” ขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผลงานประดิษฐ์คิดค้น “การพัฒนาแบบจำลองการให้สัญญาณมือ และการตัดสินใจในการให้สัญญาณไฟจราจร” ชิ้นนี้เป็นหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ ในหมวดด้านการศึกษา

สำหรับ “การพัฒนาแบบจำลองการให้สัญญาณมือและการตัดสินใจในการให้สัญญาณไฟจราจร” เป็นการพัฒนาโปรแกรมและระบบแบบจำลองการฝึกการให้สัญญาณมือและการตัดสินใจในการให้สัญญาณจราจร ผู้ฝึกจะต้องแสดงท่าทางการให้สัญญาณจราจรหน้า กล้อง 2.5 มิติ ข้อมูลการให้สัญญาณมือจะถูกแปลงเป็นคำสั่งในการปล่อยและการหยุดรถบนถนนจำลองที่แสดงที่หน้าจอรถแต่ละคันในระบบจำลองจะมีการเคลื่อนที่โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความสมจริง ผู้ฝึกจะทำการฝึกจนครบกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ และระบบจะทำการสรุปประสิทธิภาพการให้สัญญาณมือจราจรของผู้ฝึกโดยการคำนวน เวลาเฉลี่ยการรอและเวลาในการรอนานที่สุดของรถบนแต่ละแยกถนน แบบจำลองที่จะใช้ฝึกมี 2 ส่วน เรื่องแรกเป็นการให้สัญญาณมือจราจรที่ถูกต้อง ในส่วนที่สองเรื่องการฝึกการตัดสินใจที่ถูกต้อง ส่วนผลงานชิ้นนี้มีข้อโดดเด่นคือ ให้ผู้ใช้ทำท่าทางสัญญาณมือเพื่อควบคุมการหยุดและปล่อยรถ โดยใช้ร่างกายของเราโดยตรง ซึ่งเราสามารถเขียนโปรแกรมที่สามารถจำการเคลื่อนไหวให้ได้ โดยให้ระบบเรียนรู้จากท่าทางของเราให้ได้ซึ่งจะมีเทคนิคที่ค่อนข้างละเอียด ประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมได้รับโดยตรง คือ ตำรวจจราจรไม่สามารถให้บริการได้ทุกที่ การให้มือ สัญญาณจราจร การโบกรถ ฯลฯ มันเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างมาก การลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น การให้สัญญาณมือที่ไม่ถูกต้อง หรือลดการติดขัดของการจราจร โดยที่ไม่จำเป็นในการให้สัญญาณมือที่ไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นประโยชน์โดยตรงที่ชุมชนและสังคมจะได้รับ คือ 1. คนที่มาฝึกจะมีทักษะในด้านการใช้สัญญาณมือจราจรเพิ่มขึ้น 2. มันจะช่วยลดปัญหาของการจราจรและการลดอันตรายจากการให้สัญญาณมือที่ไม่ถูกต้อง ในส่วนของการต่อยอดผลงานต่อไปนั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์ เล่าว่า อาจนำมาบรรจุในโรงเรียนในระดับต่างๆ ได้ ซึ่งจะคล้ายๆ เกมส์ที่ให้น้องๆ ได้ฝึกเล่นได้จริง มีแบบให้เลือกหลากหลายมีการจำลองรูปโรงรียน หรือรูปต่างๆ ให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้น