พุดดิ้งผักสำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน


 

อ.ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ และทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “พุดดิ้งผักสำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน” โดยได้ทุนวิจัยจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ทำการวิจัยพุดดิ้งที่มีเนื้อสัมผัสเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) สูญเสียฟันแต่ยังมีฟันกรามบนล่างสบกันทั้งด้านซ้ายและขวา (2) สูญเสียฟันโดยเหลือคู่สบฟันกรามเพียงด้านเดียว หรือเหลือแต่ฟันหน้าบนล่างสบกันเท่านั้น (3) สูญเสียฟันโดยไม่มีฟันบนล่างที่สบกันเหลืออยู่เลย มีด้วยกัน 3 รสชาติ ได้แก่ ฟักทอง ข้าวโพดหวาน และมันเทศเหลือง พุดดิ้งผักดังกล่าวมีสารอาหารครบถ้วน มีการกระจายตัวของสัดส่วนพลังงานจากสารอาหารหลักเหมาะสม เป็นแหล่งของใยอาหาร สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี

อ.ดร.ธัญญ์นลิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึง สาเหตุที่เลือกพุดดิ้งมาทำการวิจัย เพราะใกล้เคียงกับขนมไทยบางชนิด คือสังขยา แต่พุดดิ้งจะมีไข่ นม ไขมัน เป็นของหวานที่มีเนื้อสัมผัสค่อนข้างนิ่ม กลืนง่าย เป็นอาหารที่กินระหว่างมื้อหรือเป็นอาหารเสริมจากมื้อหลัก เพิ่มการบริโภคผักและการได้รับใยอาหารในผู้สูงอายุ จุดเด่นงานวิจัยชิ้นนี้ คือ พุดดิ้งฟักทองจะมีปริมาณใยอาหารค่อนข้างมากจนกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งของใยอาหาร และพุดดิ้งในท้องตลาดส่วนใหญ่ต้องแช่เย็นและอยู่ได้เพียง 7 วัน แต่พุดดิ้งสำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันนี้ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อและสามารถเก็บได้ในอุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่งเนื้อสัมผัสจะแน่นกว่าพุดดิ้งโดยทั่วไปเล็กน้อย และจะมีทั้ง 3 รสชาติ สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ยังอยู่ในระยะของขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางาน และผลิตออกมาในรูปของเชิงพาณิชย์ต่อไป