ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขา Computational Biology และ Molecular Biology จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร ด้วยทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) เริ่มทำงานที่ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี ๒๕๕๔ ได้ร่วมกับกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่จากคณะต่างๆ และได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดตั้งกลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดย ผศ.ดร.วโรดม ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ เน้นประยุกต์ใช้ศาสตร์แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการร่วมแก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศ เช่น การใช้ระเบียบวิธีวิจัยใหม่ในการศึกษากลไกของโรค และการปรับตัวต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงของพืช

ผศ.ดร.วโรดม ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย “บูรณาการศาสตร์หลากสาขา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพันธุศาสตร์อย่างยั่งยืน” โดยมุ่งพัฒนางานวิจัยด้านชีวเคมี เพื่อการศึกษาทำความเข้าใจเคมีในสิ่งมีชีวิต เพื่อออกแบบ ปรับแต่ง ระบบและกลไกของสิ่งมีชีวิตให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า และพัฒนาอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น ด้วยความรู้และประสบการณ์จากการเรียนและทำงานในด้านวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประกอบกับความสนใจในปัญหาวิจัยทางธรรมชาติและชีวิต ผศ.ดร.วโรดม มุ่งเน้นผสมผสานความรู้ความเข้าใจทางวิศวกรรมศาสตร์และชีวเคมี ในการสร้างและวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เช่น การแสดงออกทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งนำไปสู่ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นที่โปรตีน transcription factors และ histones ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของกลไกการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรมจากข้อมูลในดีเอ็นเอ โดย ใช้ยีสต์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเป็นหนึ่งในแบบจำลองที่หลากหลายเช่น ยีสต์ พืช การศึกษาดังกล่าวเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญ เพื่อพัฒนาความเข้าใจทั้งในด้านกลไกและวิวัฒนาการของ transcription factors และบทบาทของ epigenetics เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาสิ่งชีวิตที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นต่อไป