โปรแกรมเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย


 

เสียงของเครื่องดนตรีไทย ถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งสามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคนไทยได้อย่างชัดเจน ในอดีตการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยนั้นจะใช้โสตประสาทของนักดนตรีไทยในการเทียบเสียง ทำให้เสียงของเครื่องดนตรีไทยในแต่ละสำนักมีความแตกต่างกันออกไป และด้วยวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงของเครื่องดนตรีไทย ประกอบกับผู้ที่มีความชำนาญในการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยลดน้อยลง ทำให้ระดับเสียงของเครื่องดนตรีไทยถูกแบ่งแยกออกไปอีกหลากหลายระดับเสียง ส่งผลต่อการบรรเลงเพลงและผลิตเครื่องดนตรีไทย ดังนั้นจึงต้องมีมาตรฐานเสียงแกนกลางไว้เป็นหลักในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีไทย

ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำ “โปรแกรมเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย” (Thai Musical Instrument Tuner Application) เพื่อนำมาพัฒนาระบบการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย โดยโปรแกรมจะมีหลักการทำงานในการบันทึกค่าความถี่เสียงดนตรีไทยของกรมศิลปากรที่ผ่านการคำนวณด้วยอัตราส่วนคงที่ไว้เป็นมาตรฐานหลัก เพื่อใช้วัดและเปรียบเทียบค่าความถี่ในการตั้งเสียงเครื่องดนตรีไทย นอกจากนี้จะบันทึกค่าอัตราส่วนคงที่ของดนตรีไทยเพื่อรองรับการคำนวณค่าความถี่เสียงอื่นๆของแต่ละสำนักไว้ด้วย ซึ่งโปรแกรมเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยนี้ได้ถูกพัฒนาในรูปแบบแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือชื่อ “THAI TUNER” ทั้งในระบบ iOS และ Android เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ถือเป็นการรักษามาตรฐานเสียงของดนตรีไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทย และเป็นการพัฒนาระบบการเทียบเสียงดนตรีไทยให้ทันสมัยทัดเทียมอารยประเทศ ช่วยแก้ไขปัญหาความถี่เสียงดนตรีไทยที่มีความคลาดเคลื่อนอยู่ในปัจจุบัน