นักศึกษา ป.เอก คณะวิทย์ ม.มหิดล คิดค้นเครื่องตรวจโรคมะเร็งตับจากลมหายใจแบบพกพา


 

*โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ ๑ จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๔ พบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี จำนวน ๑๔,๓๑๔ ราย ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งรายใหม่ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คนต่อปี และคาดการณ์ว่า ๒๐ ปีข้างหน้าจะมีผู้ป่วยมะเร็งตับในไทย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงวันละ ๗๐ คน หรือชั่วโมงละ ๓ คน จึงถือเป็นโรคที่รุนแรง ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต แม้ว่าปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ จะทำให้การรักษาโรคนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ แต่เหตุที่โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดียังเป็นโรคร้ายที่คุกคามชีวิตของประชากรไทย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้มักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มแรก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะได้รับการตรวจวินิจฉัยในระยะที่โรคลุกลามไปมากและไม่สามารถผ่าตัดได้แล้ว

ปัจจุบันการตรวจมะเร็งตับจะใช้การตรวจเลือดดูค่าบ่งชี้ หรือ MRI และ CT scan ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และต้องรอผลนาน นางสาว ธารทิพย์ เอี่ยมสอาด นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีแนวคิดที่จะหาวิธีการวิเคราะห์มะเร็งตับที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถใช้ในคลินิก หรือในชีวิตประจำวันที่บ้านได้ จึงได้คิดค้นเครื่องตรวจโรคมะเร็งตับจากลมหายใจแบบพกพา โดยได้รับทุนจากโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด ให้ทุนสนับสนุน ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวมี ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และ ผศ.นพ.มล.ทยา กิติยากร เป็นที่ปรึกษา และผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อีกด้วย

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่