มหิดล คว้า 3 รางวัลจากเวทีพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2012


วันที่ 20 -22 มีนาคม 2555 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (The Fourteenth National Software Contest: NSC) ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน โดยผลงานของ นางสาวชนนิกานต์ ง้วนประเสริฐ, นางสาวชุติมา ฉ.โรจน์ประเสริฐ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวปิยะรัตน์ สุธรรมพิทักษ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในชื่อผลงาน “ระบบตอบสนองต่อกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชันและการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยสัญญาณไฟฟ้าเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต” ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลงานโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ

นอกจากนี้ 2 ผลงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด NSC ประเภท Mobile Application จากผลงาน “ระบบรายงานเหตุฉุกเฉินบนโทรศัพท์เคลื่อนที่” โดย นายทรงภูมิ ราษฎร์ดุษดี นายฐิติณัฐ นภาวรรณ และนางสาวอชิรญา นาคสมพันธ์ ซึ่งมีอาจารย์วัสกา วิสุทธิเศษ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ขณะที่ผลงาน “การบันทึกการรับประทานอาหารบนสมาร์ทโฟน” ของ นายวรทศ อังศุภาสกร นางสาวพัดชา ตีระดิเรก และนายธฤต เอกพินิจพิทยา โดยมี อาจารย์ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ก็สามารถคว้ารางวัลชมเชย ในประเภทเดียวกัน

โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (The Fourteenth National Software Contest: NSC 2012) จัดขึ้นโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศที่สนใจการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้ส่งโครงการที่พัฒนาด้วยตนเองเข้าร่วมประกวดแข่งขันและแสดงผลงาน อีกทั้งกระตุ้นให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและต่อยอดผลงานต่อไป

 

 

--------------------------------------------------------------