แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ ประจำปี 2553

ภาพจากซ้าย-ไปขวา : 1. ศ. พญ. พรรณี ปิติสุทธิธรรม 2. รศ. ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง 3. Professor Dr. David John Ruffolo
4. อ. ดร. วเรศ วีระสัย 5. ศ. ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล 6. ศ. ดร. ประเสริฐ โศภณ 7. ศ.นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร
8. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 9. รศ. ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร 10.ผศ. นพ. วรุตม์ โล่สิริวัฒน์ 11.รศ. ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
12.Professor Dr. Timothy William Flegel 13.รศ. ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินรางวัลและการ์ดแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553

จากนั้น ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุม ศ. นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด ในปี พ.ศ. 2551-2552

ฐานข้อมูล ISI Web of Science

1. ศ. ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

2. ศ. ดร. ประเสริฐ โศภณ 3. Professor Dr. Timothy William Flegel

ฐานข้อมูล SCOPUS

1. ผศ. นพ. วรุตม์ โล่สิริวัฒน์

2. รศ. ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

3. รศ. ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

 

2. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) สูงสุดจากฐานข้อมูล SCOPUS ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552

2.1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศ. พญ. พรรณี ปิติสุทธิธรรม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จากผลงานวิจัยเรื่อง “Activity of posaconazole in the treatment of central nervous system fungal infections”

2.2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ Professor Dr. David John Ruffolo คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “Relativistic solar neutrons and protons on 28 October 2003”

2.3 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มวิจัยของ ผศ. นพ. ดร. อนวัช ศกุนตาภัย คณะแพทศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จากผลงานวิจัยเรื่อง “A variant in CD209 promoter is associated with severity of dengue disease”

2.4 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิจัยของ อ. ดร. วเรศ วีระสัย คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “Design and development of a highly stable hydrogen peroxide biosensor on screen printed carbon electrode based on horseradish peroxidase bound with gold nanoparticles in the matrix of chitosan”

2.5 สาขาสังคมศาสตร์ รศ. ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคเอดส์ในชุมชน”

2.6 สาขาการบริหารจัดการทางธุรกิจ รศ. ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร วิทยาลัยการจัดการ จากผลงานวิจัยเรื่อง “Vision-based leadership”

 

 
 

 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 450 รองศาสตราจารย์ รอ. นพ. ชลเวช ชวศิริ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2552 สาขาการประดิษฐ์ และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2552 นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล จากผลงานประดิษฐ์รถเข็นนั่งปรับยืนที่สมบูรณ์แบบ “รถเข็นนั่งปรับยืนศิริราช” (Siriraj stand-up Wheelchair)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------