นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2554มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลพิจารณารางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2554” ซึ่งมีผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัล คือโครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนโรคภูมิแพ้จากไรฝุ่นที่ได้มาตรฐาน ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีคณะผู้วิจัยที่ได้รับรางวัล ดังนี้

o ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

o ศ.เกียรติคุณ พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค ภาควิชาโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา

o รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ ภาควิชาปรสิตวิทยา

o รศ.ดร.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร ภาควิชาปรสิตวิทยา

o ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง สถานส่งเสริมการวิจัย

o ผศ.ดร.ณัฐ มาลัยนวล ภาควิชาปรสิตวิทยา

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลได้รับโล่พระราชทาน “เรือใบซุปเปอร์มด” จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันที่ 10 ตุลาคม 2554

 

 

 

--------------------------------------------------------------