นักวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดลนำเสนอผลงานวิจัย “ระบาดวิทยาโมเลกุลของการดื้อยาในเชื้อ Plasmodium Vivax”

 
 
 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” สาขาชีวภาพ ประจำปี 2553 นำเสนอผลงานวิจัย “การศึกษาระบาดวิทยาโมเลกุลของการดื้อยาในเชื้อ Plasmodium Vivax (ไข้มาลาเรีย)” ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 448 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นประธานการประชุม

ผลงานวิจัย “การศึกษาระบาดวิทยาโมเลกุลของการดื้อยาในเชื้อ Plasmodium Vivax (ไข้มาลาเรีย)” เป็นการศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลของการดื้อยาในแง่ระบาดวิทยาของเชื้อ P.falciparum และ P.vivax เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การผ่าเหล่าของยีน Dihydropteroate synthetase (dhps) ในเชื้อ P.vivax ที่พบในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ไทย พม่า กัมพูชา อินเดีย โคลัมเบีน มาดากัสการ์ กับภาวะการดื้อยาในกลุ่ม antifolate

 

----------------------------------------------------------------------------------------