มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2010

 

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา รศ. ดร. นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ รักษาการผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2010 จาก ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยผลงานโครงการระบบบันทึกการปฏิบัติงานบุคลากรและบริหารโครงการ หรือ ระบบ i-Jobs Thailand ICT Excellence Awards 2010 เป็นรางวัลระดับชาติที่จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association – TMA) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ และรับรองกระบวนการและผลการพิจารณารางวัลโดย Price-Waterhouse-Cooper ซึ่งแบ่งโครงการออกเป็น 6 ประเภทคือ (1). โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project) (2). โครงการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Project) (3). โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management Project) (4). โครงการนวัตกรรม (Innovation Project) (5). โครงการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ไทย (Thai Software Adoption Project) และ (6). โครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ICT for Sustainable Development Project)

ในงานดังกล่าวกองเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งผลงาน โครงการระบบบันทึกการปฏิบัติงานบุคลากรและบริหารโครงการ หรือ ระบบ i-Jobs เข้าร่วมประกวด โดยมีผู้ส่งผลงานรวม 49 โครงการ ซึ่งโครงการ i-Jobs ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2010 ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลัก กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบ i-Jobs ขึ้นเพื่อมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในกอง และประเมินความสำเร็จของงาน โดยอาศัยแนวคิดการบริหารโครงการ ในการกำหนดปริมาณและคุณภาพของงาน จำนวนวัน จำนวนทรัพยากรบุคคลที่ต้องใช้ และ การกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของโครงการ โดยผู้ใช้งานแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง (เช่น หัวหน้างาน) ผู้ดูแลรักษาระบบ และระดับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถลงบันทึกการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งงานโครงการและภาระงานประจำทุกวัน ทำให้ผู้บริหารสามารถกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานขององค์กรได้แบบ real time ทำให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------