เกี่ยวกับมหิดล

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติความเป็นมา

จดหมายเหตุประวัติของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

โลโก้มหาวิทยาลัย

ต้นกันภัยมหิดล

พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน

แผนที่การเดินทาง

 

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน

 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล มีส่วนงาน หน่วยงาน และกลุ่มภารกิจในสังกัด1 ประกอบด้วย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย , สำนักงานอธิการบดี , วิทยาเขตกาญจนบุรี, บัณฑิตวิทยาลัย , หอสมุดและคลังความรู้ , คณะ 16 คณะ , สถาบัน 7 สถาบัน, วิทยาลัย 6 วิทยาลัย ศูนย์ 10 ศูนย์ , กองงานในสำนักงานอธิการบดี 12 กองงานและโครงการจัดตั้งวิทยาเขต 2 โครงการ นอกจากนี้ยังมีสถาบันสมทบอีก 17 แห่งและ สถาบันร่วม 1 แห่ง

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งที่ตั้งส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น อยู่ในพื้นที่ที่หลากหลายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการกำหนดชื่อของที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีที่ตั้งศูนย์กลางอยู่ ณ ที่ดินพระราชทาน2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ประมาณ 1,240 ไร่ เป็นที่ตั้งของ

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน ดังนี้

กองกฏหมาย
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
กองกิจการนักศึกษา
กองคลัง
กองทรัพยากรบุคคล
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริหารการศึกษา
กองบริหารงานทั่วไป
กองบริหารงานวิจัย
กองแผนงาน
กองพัฒนาคุณภาพ
กองวิเทศสัมพันธ์
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา
ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ศูนย์พัฒนาปัญญาคม
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยส่วนหนึ่งของพื้นที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน คือ

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะกายภาพบำบัด

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันโภชนาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยศาสนศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

หอสมุดและคลังความรู้

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร มีที่ตั้งบริเวณต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.

มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 123 ไร่ เป็นที่ตั้งของ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์

2.

มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่โดยรวม 3 บริเวณประมาณ 198 ไร่ เป็นที่ตั้งของ

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

3.

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีพื้นที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 4,000 ไร่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 199 หมู่ 9 หมู่บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นที่ตั้งของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 1,009 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างจึงมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ ณ ที่ตั้งเดิมตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นที่ตั้งของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 50 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ตำบลบุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินก่อสร้างโครงการดังกล่าว

รายนามสถาบันร่วมของมหาวิทยาลัยมหิดล

1.

มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช รับเข้าเป็นสถาบันร่วมเมื่อ พ.ศ. 2554

รายนามสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล3

1.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับเข้าเป็นสถาบันสมทบเมื่อ พ.ศ.2518 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

2.

สถาบันพระบรมราชชนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับเข้าเป็นสถาบันสมทบเมื่อ พ.ศ. 2540 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

3.

สถาบันพระบรมราชชนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับเข้าเป็นสถาบันสมทบเมื่อ พ.ศ. 2541 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

4.

สถาบันพระบรมราชชนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับเข้าเป็นสถาบันสมทบเมื่อ พ.ศ. 2541 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

5.

สถาบันพระบรมราชชนก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี รับเข้าเป็นสถาบันสมทบเมื่อ พ.ศ. 2541 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

6.

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับเข้าเป็นสถาบันสมทบเมื่อ พ.ศ. 2538 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบัน พี่เลี้ยง

7.

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับเข้าเป็นสถาบันสมทบเมื่อ พ.ศ.2536 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

8.

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ รับเข้าเป็นสถาบันสมทบเมื่อ พ.ศ.2536 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

9.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สถาบันพระบรมราชชนก รับเข้าเป็นสถาบันสมทบเมื่อ พ.ศ.2539 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

10.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช สถาบันพระบรมราชชนก รับเข้าเป็นสถาบันสมทบเมื่อ พ.ศ.2539 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

11.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สถาบันพระบรมราชชนก รับเข้าเป็นสถาบันสมทบเมื่อ พ.ศ.2539 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

12.

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สถาบันพระบรมราชชนก รับเข้าเป็นสถาบันสมทบเมื่อ พ.ศ.2539 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

13.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สถาบันพระบรมราชชนก รับเข้าเป็นสถาบันสมทบเมื่อ พ.ศ.2545 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

14.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก รับเข้าเป็นสถาบันสมทบเมื่อ พ.ศ.2539 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

15.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สถาบันพระบรมราชชนก รับเข้าเป็นสถาบันสมทบ เมื่อ พ.ศ.2539 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

16.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สถาบันพระบรมราชชนก รับเข้าเป็นสถาบันสมทบเมื่อ พ.ศ.2539 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

17.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท สถาบันพระบรมราชชนก รับเข้าเป็นสถาบันสมทบเมื่อ พ.ศ.2539 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

 

บรรณานุกรม

1 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2552

2 พระบรมราชโองการ ที่ 7/10 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2514 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี

3 รายชื่อสถาบันสมทบ. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/ satabunsomtop.htm/ . (วันที่ค้นข้อมูล : 5 มกราคม 2553).

สืบค้นข้อมูล และเรียบเรียง : ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า งานการประชุมและพิธีการ

กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.