ที่มาแห่งตรามหาวิทยาลัยมหิดล ปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล