นักศึกษาปัจจุบัน

 

การลงทะเบียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

เว็บไซต์นักศึกษา

การทำสัญญานักศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การทำสัญญานักศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การทำสัญญาการเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาตร์ และพยาบาลศาสตร์

แบบคำขอรหัสผ่านของบิดามารดานักศึกษาเพื่อทำสัญญานักศึกษา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตวิทยาลัย

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ(ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1.

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา(เฉพาะนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1

750 บาท

2.

ค่าธรรมเนียมประจำภาค (สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี) ภาคการศึกษาละ

3,500 บาท

ค่าหน่วยกิต

1.

รายวิชาบรรยาย (ปกติ) ปฏิบัติทางคลินิก หรือ สัมมนา หน่วยกิตละ

200 บาท

2.

รายวิชาปฏิบัติการ (ปกติ) หน่วยกิตละ

400 บาท

3.

รายวิชาบรรยาย (พิเศษ) สำหรับบางหลักสูตร

 
 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรพิเศษ)หน่วยกิตละ

2,500 บาท

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรต่อเนื่อง) หน่วยกิตละ

600 บาท

4.

รายวิชาปฏิบัติการ (พิเศษ) สำหรับบางหลักสูตร

 
 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรพิเศษ) หน่วยกิตละ

4,000 บาท

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรพิเศษ) รายวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพ หน่วยกิตละ

6,000 บาท

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล หน่วยกิตละ

1,000 บาท

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) หน่วยกิตละ

1,200 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลักสูตร ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

1.

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เฉพาะนักศึกษารหัสประจำตัว 54xxxxx เป็นต้นไป

2,000 บาท

2.

วท.บ.สาขาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด พยาบาลศาสตรบัณฑิต และเฉพาะนักศึกษาสาขา กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต รหัสประจำตัว 53xxxxx เป็นต้นไป

2,500 บาท

3.

วท.บ. สาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ พฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และคณิตศาสตร์เฉพาะนักศึกษารหัสประจำตัว 54xxxxx เป็นต้นไป

3,000 บาท

4.

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต

วท.บ.สาขากายภาพบำบัด วท.บ.สาขากิจกรรมบำบัด

วิศกรรมศาสตรบัณฑิต(เฉพาะนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2554)

วท.บ.สาขาเวชระเบียน (หลักสูตรต่อเนื่อง) และเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทันตกรรม

5,000 บาท

5.

วิศกรรมศาสตรบัณฑิต เฉพาะนักศึกษารหัสประจำตัว 54xxxxx เป็นต้นไป

7,000 บาท

6.

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)

7,500 บาท

7.

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรโครงการร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ)

365,000 บาท

 

ค่าหน่วยกิตภาคฤดูร้อน คิดเป็น 2 เท่า จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (กรณีลงทะเบียนเรียนซ้ำ)

 

อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าปรับ

1.

ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ

4,000 บาท

2.

ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ใบละ

250 บาท

3.

ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนประจำภาคล่าช้ากว่ากำหนด แต่ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ครั้งละ

500 บาท

4.

ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนประจำภาคล่าช้า ที่เกินกำหนด 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกิน 1 สัปดาห์ หลังเปิดภาคฤดูร้อนชำระค่าปรับเพิ่มอีกวันละ

100 บาท

5.

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพื่อสอบแก้ตัวและสอบซ่อมที่ได้รับการอนุมัติ วิชาละ

200 บาท

6.

ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรอง เช่น หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรองสำเร็จการศึกษา ฯลฯ ฉบับละ

50 บาท

7.

ค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้อมูล เช่น แก้ไขชื่อ-สกุล ฯลฯ ครั้งละ

20 บาท

8.

ค่าธรรมเนียมการออกสำเนาเอกสารอื่น ๆ ฉบับละ

20 บาท

9.

ค่าจัดทำใบแปลปริญญาบัตร / ใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ

100 บาท

10.

ค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินผ่านธนาคารให้นักศึกษาชำระโดยตรงกับธนาคาร

 

11.

ค่าอุปกรณ์การศึกษาและกิจกรรมพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์(เฉพาะนักศึกษาใหม่)

8,000 บาท

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.