นักศึกษาปัจจุบัน

 

การลงทะเบียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

เว็บไซต์นักศึกษา

การทำสัญญานักศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การทำสัญญานักศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การทำสัญญาการเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาตร์ และพยาบาลศาสตร์

แบบคำขอรหัสผ่านของบิดามารดานักศึกษาเพื่อทำสัญญานักศึกษา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตวิทยาลัย

 

การลงทะเบียน

 

การเตรียมตัวก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบออนไลน์

1.

ก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้งให้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียน ในรายวิชาต่างๆ ของภาคการศึกษาถัดไป

2.

Login เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนที่ http://www.student.mahidol.ac.th/Systems/Authen/StudentLogin.asp

3.

ต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่น้อยกว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาค และหลังหักค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 200 บาท

4.

ใส่เลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามที่นักศึกษาได้จัดทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้

5.

นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินออนไลน์แล้ว ให้นักศึกษาพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนเรียน 3 ชุด เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามทุกชุด และส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ชุด นำส่งฝ่ายการศึกษาหรือฝ่ายวิชาการที่นักศึกษาสังกัด 1 ชุด และนักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด

6.

นักศึกษาที่มีปัญหาการเงินไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามกำหนด หรือผู้มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามกำหนด ให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันก่อนถึงกำหนดการลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 3 วัน ที่งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือ ที่งานการศึกษาของคณะที่สังกัด หากไม่มีการดำเนินการใดๆ จะถือว่าไม่ประสงค์จะศึกษาต่อไป ในการนี้มหาวิทยาลัยจะให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 

การลงทะเบียนระบบออนไลน์

1.

ศึกษาประกาศการลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปี

2.

ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง

3.

นักศึกษาทุกประเภท ต้องลงทะเบียนออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด เกิน กำหนดแต่ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ปรับ 500 บาท เกิน 1-2 สัปดาห์ ปรับเพิ่มอีกวันละ 100 บาท เกินกำหนด 2 สัปดาห์ ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน และพ้นสภาพนักศึกษา

4.

ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา ตามเมนูที่ปรากฏ รายวิชาที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ มีดังนี้

รายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อน และยังสอบไม่ผ่านรายวิชาบังคับก่อน
รายวิชาที่มีการลงทะเบียนซ้ำครบ 3 ครั้ง (หากลงทะเบียนครบ 3 ครั้งแล้วยังไม่ผ่านจะพ้นสภาพนักศึกษา)
รายวิชาที่มีผลคะแนนเป็น I รายวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกในรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดให้เลือกในแต่ละชั้นปี
ให้เลือกลงในรายวิชาที่ต้องการ โดยต้องมีเวลาเรียนไม่ซ้อนทับกับวิชาอื่น

5.

นักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียน และผลการศึกษาประจำภาคได้โดยตรงจากระบบ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดให้ทำเรื่องขอแก้ไขภายในภาคการศึกษานั้นหรือภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์ หากไม่ดำเนินการแก้ไขมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามความเหมาะสม

 

คำเตือน นักศึกษาทุกประเภท ต้องลงทะเบียนออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

เกินกำหนดแต่ไม่เกิน 1 สัปดาห์

ปรับ 500 บาท

เกินกำหนด 1 -2 สัปดาห์

ปรับเพิ่มอีกวันละ 100 บาท

เกินกำหนด 2 สัปดาห์

ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน และพ้นสภาพนักศึกษา

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.