เกี่ยวกับมหิดล

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติความเป็นมา

จดหมายเหตุประวัติของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

โลโก้มหาวิทยาลัย

ต้นกันภัยมหิดล

พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน

แผนที่การเดินทาง

 

สีประจำมหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน

 
 

Color Code for Mahidol University

 

Faculties/Institutes/Colleges

Color Code

Name

Color

Code

RGB

CMYK

 

Mahidol University

         

1

พระมหามงกุฎและปรมาภิไธย ย่อ “ม”

สีเหลืองทอง

 

 

#FFC726

R255,G199,B38

C2-M24-Y90-K0

2

รอบนอก ตัวอักษร,
ประจำยามและวงกลมทั้งหมด

สีเหลืองทอง

 

 

#AA800E

R170,G128,B14

C33-M46-Y100-K10

3

พื้นหลังพระมหามงกุฎ
และปรมาภิไธยย่อ “ม”

สีน้ำเงิน

 

 

#0035AD

R0,G53,B173

C100-M84-Y12-K4

 

Faculties

         

1

Faculty of Dentistry
คณะทันตแพทยศาสตร์

Violet

 

 

#6D2C90

R109,G44,B144

C71-M100-Y0-K0

2

Faculty of Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Dark Red

 

 

#940408

R148,G4,B8

C0-M100-Y100-K45

3

Faculty of Environment and Resource Studies
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Aquamarine

 

 

#7FFFD4

R127,G255,B212

C40-M0-Y30-K0

4

Faculty of Graduate Studies
บัณฑิตวิทยาลัย

Beige

 

 

#E5C89E

R229,G200,B158

C10-M20-Y40-K0

5

Faculty of Information and Communication Technology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. Oceanic Green

 

 

#006C6C

R0,G108,B108

C89-M40-Y54-K18

2. Cream

#FFFFC9

R255,G255,B201

C2-M0-Y25-K0

6

Faculty of Liberal Arts
คณะศิลปศาสตร์

Pale Ivory

 

 

#FFFFCC

R255,G255,B204

C1-M0-Y24-K0

7

Faculty of Medical Technology
คณะเทคนิคการแพทย์

Scarlet Red

 

 

#FF0000

R255,G0,B0

C0-M99-Y100-K0

8

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Green

 

 

#008B46

R0,G139,B70

C91-M20-Y100-K6

9

Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Green

 

 

#006400

R0,G100,B0

C88-M34-Y100-K29

10

Faculty of Nursing
คณะพยาบาลศาสตร์

White

 

 

#FFFFFF

R255,G255,B255

C0-M0-Y0-K0

11

Faculty of Pharmacy
คณะเภสัชศาสตร์

Olive Green

 

 

#968D00

R150,G141,B0

C0-M0-Y100-K50

12

Faculty of Physical Therapy
คณะกายภาพบำบัด

Soft Pink

 

 

#FF96C8

R255,G150,B200

C1-M53-Y0-K0

13

Faculty of Public Health
คณะสาธารณสุขศาสตร์

Salmon Pink

 

 

#F39566

R243,G149,B102

C1-M50-Y63-K0

14

Faculty of Science
คณะวิทยาศาสตร์

Golden Yellow

 

 

#FFDF00

R255,G223,B0

C5-M10-Y93-K0

15

Faculty of Social Sciences and Humanities
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Magenta

 

 

#D8216D

R216,G33,B109

C11-M98-Y33-K0

16

Faculty of Tropical Medicine
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

Bright Red

 

 

#E31B47

R227,G27,B71

C5-M100-Y70-K0

17

Faculty of Veterinary Science
คณะสัตวแพทย์

Dark-sky Blue

 

 

#00B9F2

R0,G185,B242

C80-M0-Y0-K0

 

Institutes

         

1

ASEAN Institute for Health Development
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

Orange

 

 

#F5821F

R245,G130,B31

C0-M60-Y100-K0

2

Institute for Innovative Learning
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

Dark Blue

 

 

#006B8C

R0,G107,B140

C85-M25-Y12-K35

3

Research Institute for Languages and Cultures of Asia
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

Light Green

 

 

#8DC63F

R141,G198,B63

C50-M0-Y100-K0

4

Institute of Molecular Biosciences
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

Dark Orange

 

 

#FF8C00

R255,G140,B0

C1-M55-Y100-K0

5

Institute of Nutrition
สถาบันโภชนาการ

Light Beige

 

 

#ECBA50

R236,G186,B80

C7-M27-Y80-K0

6

Institute for Population and Social Research
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

Pearl Gray

 

 

#6D99B4

R109,G153,B180

C60-M30-Y20-K0

7

National Institute for Child and Family Development
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

Old Rose

 

 

#FFAE8C

R255,G174,B140

C0-M40-Y42-K0

 

Colleges

         

1

College of Management
วิทยาลัยการจัดการ

1. Blue

 

 

#294178

R41,G65,B120

C100-M90-Y34-K0

2. Orange

#F5821F

R245,G130,B31

C0-M60-Y100-K0

2

College of Music
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Lawn Green

 

 

#99ff33

R153,G255,B51

C40-M0-Y100-K0

3

College of Religious Studies
วิทยาลัยศาสนศึกษา

Sky

 

 

#00C0F3

R0,G192,B243

C70-M0-Y0-K0

4

College of Sports Science and Technology
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

1. Green

 

 

#116332

R17,G99,B50

C88-M35-Y100-K30

2. Purple

#5E2B87

R94,G43,B135

C78-M100-Y5-K2

5

Mahidol University International College
วิทยาลัยนานาชาติ

Purple

 

 

#662D91

R102,G45,B145

C75-M100-Y0-K0

6

Ratchasuda College
วิทยาลัยราชสุดา

1. Pink

 

 

#F4AFBB

R244,G175,B187

C1-M38-Y12-K0

2. Purple

#A56FAF

R165,G111,B175

C37-M65-Y0-K0

-

Mahidol University Kanchanaburi Campus
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Brick Red

 

 

#AC1A07

R172,G26,B7

C22-M99-Y100-K16

-

Mahidol University Library and Knowledge Center
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

Turquoise

 

 

#40E0D0

R64,G224,B208

C57-M0-Y28-K0

             

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.