หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

แพทยศาสตรบัณฑิต

 

กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต

 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

   

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

แพทยศาสตรบัณฑิต

 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

วท.บ. (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)

   

คณะทันตแพทยศาสตร์

 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)

   

คณะเทคนิคการแพทย์

 

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)

 

วท.บ.(รังสีเทคนิค)

   

คณะพยาบาลศาสตร์

 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

   

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)

 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ภาคพิเศษ - 2 1/2 ปี ณ สถานฝึกอบรมและพัฒนาอนามัยชนบท อ.สูงเนิน และวิทยาลัยการสารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

 

วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

   

คณะเภสัชศาสตร์

 

เภสัชศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

 

เภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี)

   

คณะวิทยาศาสตร์

 

วท.บ.(คณิตศาสตร์)

 

วท.บ.(เคมี)

 

วท.บ.(ชีววิทยา)

 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

 

วท.บ.(ฟิสิกส์)

 

วท.บ.(พฤกษศาสตร์)

   

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม)

   

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

วท.บ.(เวชระเบียน) 4 ปี

   

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)

 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

 

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)

 

วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)

 

วศ.บ.(วิศวกรรมชีวการแพทย์)

   

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

   

คณะศิลปศาสตร์

 

ศศ.บ.(ภาษาไทย)

 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

   

คณะกายภาพบำบัด

 

วท.บ.(กายภาพบำบัด)

 

วท.บ.(กิจกรรมบำบัด)

   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ต่อเนื่อง 2 ปี

   

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

 

ศศ.บ.(การออกกำลังกายและการกีฬา)

   

วิทยาลัยศาสนศึกษา

 

ศศ.บ.(ศาสนศึกษา)

   

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

   

วิทยาลัยราชสุดา

 

ศศ.บ.(ล่ามภาษามือไทย) 4 ปี

 

ศศ.บ.(หูหนวกศึกษา) 5 ปี

   

สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

   บัญชีบัณฑิต

 

วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร)

 

วท.บ.(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การเกษตร)

 

วท.บ.(ธรณีศาสตร์)

 

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)

   

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

   

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

   
 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.