หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรนานาชาติ

 

คณะวิทยาศาสตร์

วท.บ.(คณิตศาสตร์ประกันภัย)

วท.บ.(คณิตศาสตร์อุตสาหการ)

วท.บ. (ชีวนวัตกรรม)

วท.บ. (ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)

วท.บ. (วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน)

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)

คณะทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตรบัณทิต

   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

   

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต

   

คณะวิทยาศาสตร์

 

วท.บ.(คณิตศาสตร์ประกันภัย)

   

วิทยาลัยนานาชาติ

 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

วท.บ.(เคมี)

 

วท.บ.(ฟิสิกส์)

 

วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

 

ศศ.บ.(สังคมศาสตร์)

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการบริการนานาชาติ)

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)

 

ศศ.บ. (การผลิตแอนิเมชั่น)

 

ศศ.บ. (การผลิตภาพยนตร์)

 

ศศ.บ. (การผลิตสื่อโทรทัศน์)

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

 

ศศ.บ.(การออกแบบนิเทศศิลป์)

 

วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

   
 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.