หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

 

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2555 มี 5 ระบบ ได้แก่

 

1. ระบบมหิดลรับตรง

รับสมัครเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบบโควตากำหนด โดยสมัครกับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง และสอบข้อเขียนรับตรงร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และเมื่อผ่านการคัดเลือกมหาวิทยาลัยจะนำเข้าไปในระบบ Clearing House ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาเพียงแห่งเดียวต่อไป (ดูรายละเอียด)

 

2. ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบทเป็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยสมัครและสอบข้อเขียนกับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง (ดูรายละเอียด)

 

3. การคัดเลือกโดย กสพท.

ในปีการศึกษา 2555 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ดำเนินการรับสมัคร และจัดสอบวิชาเฉพาะ และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ดูรายละเอียด)

 

4. ระบบแอดมิชชันกลาง

การคัดเลือกในระบบแอดมิชชันกลาง ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ซึ่งรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ผู้สมัครจะเลือกสมัครหลักสูตรต่างๆ ได้ไม่เกิน 4 อันดับ (ดูรายละเอียด)

 

5. ระบบรับตรงของคณะ/วิทยาลัย

คณะและวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดล บางคณะมีหลักสูตรหรือโครงการพิเศษ ที่รับสมัครและคัดเลือกเป็นพิเศษนอกเหนือจากระบบข้างต้น เช่น หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรที่รับผู้มีประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ หรือหลักสูตรที่รับผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเช่นกีฬา และดนตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัครโดยให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกเองทั้งหมด (ดูรายละเอียด)

 

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก

หลักสูตรในระดับปริญญาโท และเอก จะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัครได้จากเว็บเพจของ บัณฑิตวิทยาลัย หรือ คณะ/สถาบัน (ดูรายละเอียด)

 
 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.