ที่มาแห่งตรามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล  

English : Intranet

 

 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สภามหาวิทยาลัยมหิดล
 • สำนักงานอธิการบดี
  • สำนักงานอธิการบดี
  • กองบริหารทั่วไป
  • กองกฏหมาย
  • กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  • กองกิจการนักศึกษา
  • กองคลัง
  • กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กองทรัพยากรบุคคล
  • กองแผนงาน
  • กองบริหารงานวิจัย
  • กองบริหารการศึกษา
  • กองวิเทศสัมพันธ์
  • กองพัฒนาคุณภาพ
  • ศูนย์พัฒนาปัญญาคม
  • ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
  • ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา
  • ศูนย์บริหารสินทรัพย์
  • ศูนย์ตรวจสอบภายใน
  • ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
  • ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ
  • ศูนย์จิตตปัญญาคมศึกษา
  • สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ
  • ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
  • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
  • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะ
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะเทคนิคการแพทย์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • คณะกายภาพบำบัด
  • บัณฑิตวิทยาลัย
 • สถาบัน
  • สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
  • สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
  • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
  • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  • สถาบันโภชนาการ
  • สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
  • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • วิทยาลัย
  • วิทยาลัยการจัดการ
  • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • วิทยาลัยราชสุดา
  • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ศูนย์
  • ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
  • ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม
  • ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
  • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
  • ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
  • ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • วิทยาเขต
  • วิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • วิทยาเขตนครสวรรค์
 • สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มาแห่งตรามหาวิทยาลัยมหิดล ปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล MU&ASEAN Strategic-Plan-MU 2559-2562 คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

## ประกาศผลการจัดอันดับ QS World University Rankings® 2018 มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ 334 ของโลก   

   

ที่อยู่ :

สำนักงานอธิการบดี (ศาลายา)
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

สำนักงานอธิการบดี (กรุงเทพฯ)
272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ :

0-2849-6000

E-mail :

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์

   

ipv6 ready