โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (MU Safety day: Safety Culture)

โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3 (MU Safety day: Safety Culture)

วันที่ 26 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานเปิด “โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3 และเฉลิมฉลอง 465 วันที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวรายงานการจัดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ความปลอดภัย มุ่งสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน” และ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารส่วนงาน และผู้แทนส่วนงาน  เข้าร่วมงาน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา