ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และการบริหารจัดการหอแสดงดนตรี

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เข้าศึกษาดูงานทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และการบริหารจัดการหอแสดงดนตรี โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

ขอขอบคุณภาพจาก : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร