กำหนดจัดงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน

 

กำหนดจัดงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

09.00 – 09.30

พิธีเปิดมหกรรมคุณภาพและ
มอบรางวัล Team Good Practice Award/ Innovative Teaching Award
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

09.30-10.30

Poster Round Session

10.30-10.45

อาหารว่าง

10.45-11.45

ทักษะการบริหารคนกับความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยไทย
บรรยายโดย คุณมนูญ สรรค์คุณากร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล

11.45-12.45

รับประทานอาหารกลางวัน

12.45-14.45

การบรรยายในห้องย่อย
Team Good Practice Award/ Innovative Teaching Award/ 
Oral Presentation/ Story Telling

14.45-15.00

อาหารว่าง

15.00-16.00

รู้จักและเข้าใจการบริหารบุคลากรต่าง GEN
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และประธานห้างหุ้นส่วนจำกัด Good Communication

16.00-16.30

ประกาศผลการพิจารณาผลงาน & มอบรางวัล