เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ อ.กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 112 คน เข้าศึกษาดูงานพร้อมเยี่ยมชม มหิดลสิทธาคาร ในด้านของการออกแบบระบบแสง สี เสียง และสถาปัตยกรรม